01
Tháng Hai
Young asian creative female leader standing making project presentation at office happy talking marketing idea with team. Casual people small business meeting workshop class with soft tone concept.
Kiểm thử dành cho người mới – khoá 1
6:00 chiều - 8:30 chiều
Hanoi, Vietnam

Là khoá đầu tiên của trung tâm dành cho các bạn muốn bắt đầu con đường kiểm thử viên phần mềm. Khoá học sẽ...